Уебсайтът www.moderatoimoti.com („Уебсайтът“) и свързаните с него услуги са достъпни за посетители и потребители (или за краткост – Вие), в съответствие с водената политика по управление и защитата на личните данни, както е описана в настоящия документ.

Уебсайтът е собственост на „МОДЕРАТО 1“ ЕООД с ЕИК 204899504, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. Васил Левски 16, етаж 1, офис 109. Вашите лични данни се събират и обработват от „МОДЕРАТО 1“ ЕООД с ЕИК 204899504 („Дружеството“ или за краткост – ние).

Като администратор на лични данни, Дружеството и служителите му спазват всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство, свързано със защитата на лични данни. Дружеството гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички посетители и потребители на уебсайт www.moderatoimoti.com.

Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политиката“), за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме и използваме в дейността си Вашите лични данни. Политиката е валидна само за Уебсайта и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършвани от Дружеството или трети лица, на които Дружеството е възложило това.

Политиката съдържа информация относно достъпа до и защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни. Информацията можете да намерите по-долу в настоящата Политика, както и като се свържете с нас на адрес: гр.Бургас, ул. Васил Левски 16, етаж 1, офис 109.

Моля да се запознаете с Политиката, преди да решите да използвате или да се регистрирате като потребител на нашия Уебсайт.

ЦЕЛИ:

Дружеството отчита правото на неприкосновеност на личността и личния живот и се ангажира да прилага цялостна политика за защита срещу неправомерен достъп и/или обработване на лични данни на потребителите на Уебсайта, чрез спазването на настоящата Политика.

Тази Политика има за цел да информира потребителите на Уебсайта за целите на обработване на техните лични данни, за получателите или категориите получатели, на които биха могли да бъдат разкрити данните, за основните принципи при събирането и обработката на лични данни, в това число доброволното им  предоставяне, стриктното съблюдаване на правата на потребителите и спазването на задълженията на Дружеството в качеството му на администратор на лични данни.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни, настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично, когато законът или практиката на регулатора налагат това. Нейната най-актуална версия е публикувана на Уебсайта.

Тази Политика се отнася за информацията, която събираме чрез Уебсайта (включително реклами, услуги и приложения) и чрез електронна поща, текст и други електронни съобщения между Вас и Уебсайта.

ТЕРМИНИ:

За целите на настоящата Политика:

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС:

Дружеството събира информация, която Вие ни предоставяте доброволно или чрез използването на Уебсайта, включително при Вашето взаимодействие с функционалностите на Уебсайта, при регистрирането Ви като потребители, например с цел да се запознаете с услугите, предлагани от Уебсайта, при абонамент за бюлетин (newsletter), при регистриране за участие в събития и инициативи, предлагани чрез Уебсайта и други. Дружеството също така си запазва правото да съхранява и обработва лични данни на потребители, с оглед спазване на българското и приложимото европейско законодателство.

Информацията, която събираме и обработваме, зависи от начина, по който използвате и осъществявате достъп до Уебсайта.

При посещаване на Уебсайта от нерегистрирани потребители (сърфиращи), не се изисква предоставянето на лични данни.  

При използване на Уебсайта от регистрирани потребители, ние събираме информация и лични данни от Вас, когато създавате заявка за контакт с Вас във връзка с предоставянето на информация или услуги от наша страна, свързвате се с нас за помощ или информация, по друг начин предоставяте лични данни, включително във връзка с наши новини и събития, актуализация на информация или други услуги. За целите на регистрацията в Уебсайта, Вие въвеждате указаната в Уебсайта информация, включително Вашето име, имейл, телефон за връзка, евентуално текст, адресиран до нас, и друга изискуема информация. Аналогична информация Вие въвеждате и когато правите коментари или изпращате искане или оплакване до нас.

Предоставянето на лични данни от потребителя е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от Уебсайта, като например регистриране на  Уебсайта и абонамент за бюлетини, новини, актуална информация за събития или други инициативи, предлагани чрез Уебсайта или  промоции. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя води до невъзможност потребителят да се регистрира в Уебсайта или да ползва услуги или други инициативи, предлагани чрез Уебсайта.

Всеки потребител отговаря за верността и точността на предоставените от него лични данни. Всякакви загуби или щети, причинени на Уебсайта, Дружеството или на всяко трето лице поради предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация, ще е изключителна отговорност на потребителя.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ:

Ние може да извършваме автоматизирано събиране на данни, включително с цел профилиране, докато Вие разглеждате или ползвате Уебсайта, като напр. данни относно броя на посещенията Ви в Уебсайта, Вашето местоположение, информацията, която ползвате на Уебсайта, вашият IP адрес, операционна система и тип браузър.

„БИСКВИТКИ“:

Както много други сайтове, ние също използваме „бисквитки” (cookies), които са малки файлове, съхранявани на харддиска на вашия компютър. Използваме „бисквитки“ за персонализация на Уебсайта (представяне на различни страници за различните потребители), проследяване на достъпа на отделни потребители до Уебсайта, оценка на посетителските модели, оценяване на съдържанието на Уебсайта от потребителите и като цяло за подобряване на Уебсайта. Чрез „бисквитките“ нашият Уебсайт може да „различава“ и „запомня“ посетителите и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

Почти всеки браузър може да позволи да изтриете по всяко време или да забрани изобщо използването на „бисквитки“ посредством съответна настройка. Моля, запознайте се с информацията в меню Help на вашия браузър, където ще намерите разяснения как да спрете приемането на нови „бисквитки” от вашия браузър, как да промените настройките му, за да получавате предупреждение, когато се появи нова „бисквитка”, или как да откажете всички „бисквитки”. Моля, обърнете внимание, че ограничаването на или отказът от „бисквитки“ може да доведе до ограничаване на Вашия достъп или невъзможност да ползвате отделни функции на Уебсайта.

IP АДРЕС:

IP адресът (информационен протокол) представлява число, което уникално идентифицира един компютър или друг хардуер, свързан към интернет, и го свързва с други устройства, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа. IP адресът сам по себе си не може да идентифицира дадено физическо лице. Ние съхраняваме Вашия IP адрес и данните от него, за да обезпечим сигурността на нашите системи и да предотвратим злоупотреба с информация и данни.

Ние използваме автоматично събираната информация за подобряване на Уебсайта и потребителското преживяване, като създаваме и анализираме потребителски модели, персонализираме достъпа и ползването на Уебсайта в зависимост от Вашите предпочитания и интереси и улесняваме Вашите търсения, базирани на така събраните статистически данни. Ние ще съхраняваме тази информация за период от 3 години.

Автоматично събираната информацията е статистическа и не съдържа лични данни, но в комбинация с друга допълнителна информация, която съхраняваме или получаваме, би било възможно да се разкрие самоличността на субект на лични данни, в който случай тази информация ще бъде обработвана, съхранявана и използвана съобразно правилата на настоящата Политика.

ОНЛАЙН ПРОУЧВАНИЯ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, ВРЪЗКИ С ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ:

Възможно е чрез Уебсайта да провеждаме онлайн проучвания, създадени от екипa на Уебсайта или партньори на Дружеството, с цел проучване на потребителските нагласи и желания. Ако участвате в онлайн проучване, можем да поискаме от Вас конкретна информация, например за Вашата възраст, пол, образование, интереси, имейл адрес и/или адрес за кореспонденция. Този тип информация съдържа лични данни и се третира в съответствие с настоящата Политика.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други уебсайтове – например към страницата на Уебсайта във Facebook, Google Maps и др. Моля имайте предвид, че настоящата Политика не се отнася за информацията, събирана чрез други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете политиките за личните данни на всички интернет страници, които посещавате. Ако сте постъпили до Уебсайта чрез линк на някой от нашите рекламни, маркетингови и други партньори, страниците могат да бъдат насочени към тези партньори. Информацията, която ще предоставите обаче, ще бъде събрана от нас, и разпоредбите на настоящата Политика ще се прилагат относно използването на тази информация.

GOOGLE ANALYTICS:

Възможно е, докато потребителите посещават и разглеждат Уебсайта, ние да следим посетените от тях страници и времето, което са прекарали в Уебсайта, чрез инструмента за анализ Google Analytics. Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви по този начин, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА УЕБСАЙТА:

Управлението и техническата поддръжка на Уебсайта се осъществяват от външни доставчици на съдържание и услуги. Тези съдържание и услуги могат да включват разпространяване на маркетингови и рекламни материали, оценка на Уебсайта, проучвания и анализ на данни, защита срещу измами и ограничаване на рисковете, прочистване на данните и други. Ние предоставяме лични данни на тези външни доставчици, като им разрешаваме и ги задължаваме да ги използват само за съответните услуги и при условие, че поемат договорно задължение да предприемат необходимите мерки за спазване на приложимото законодателство по отношение на личните данни.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВА СЪБРАНАТА ОТ НАС ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние използваме тези информация и данни за:

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес. Нашият легитимен интерес се изразява най-общо в признатото от закона право на стопанска инициатива – правото да извършваме и развиваме нашия бизнес. Когато сме изискали и Вие сте дали съгласие за обработването на личните Ви данни, Вашето съгласие обосновава законосъобразното обработване на личните Ви данни. Законосъобразно е и всяко обработване на Ваши лични данни в изпълнение на законово задължение на Дружеството като администратор на лични данни, както и когато това се налага, за да бъдат защитени Ваши интереси, като напр. откриване и предотвратяване на кражба на тези данни, измами с тях или други нарушения.   

Дружеството, като администратор на лични данни на потребителите, обработва същите в  съответствие с настоящата Политика и със съгласието, дадено от потребителя при предоставянето на данните. Личните данни на потребителите се обработват  от оторизирани от Дружеството лица, които имат достъп до тях въз основа на своите служебни или договорни задължения и само във връзка с и за целите на обработката. При заявяване на искане в електронен формат на имейл ……………………, всеки потребител на Уебсайта може да получи информация за вида на неговите лични данни, които Дружеството обработва, оторизираните служители, които извършват обработването, дали трети лица обработват личните му данни, на какво основание и за какви цели личните му данни са били предоставяни на трети лица и друга релевантна информация.

Дружеството обработва личните данни в съответствие с необходимите изисквания за сигурност, за да бъдат сведени до минимум рисковете от унищожаване и загуба на данни, от неоторизиран достъп, незаконна обработка или обработка, която не съответства на целите за събирането им. Информационната система  на Уебсайта и програмите са конфигурирани така, че да се сведе до минимум използването на лични и идентификационни данни, така че тези данни да се използват само когато е необходимо за конкретната цел на обработката.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Личните Ви данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от Дружеството или трети лица, на които Дружеството е възложило това, и съхранявана на защитени сървъри.

Срокът на съхранение на  личните Ви данни се определя основно от времетраенето на потребителския Ви профил. Докато Вие имате действащ активен профил в Уебсайта, Дружеството ще съхранява Вашите лични данни. В момента на изтриване или друго деактивиране на профила, информацията за личните Ви данни ще бъде изтрита, при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка, в срок от един месец.

В останалите случаи данните, необходими за постигането на конкретната цел на обработката, включително тези, дадени на основата на изрично съгласие от потребителя, се съхраняват от Дружеството за период от 5 години от получаването им, или за срока, необходим за спазване на законовите ни задължения като администратор на лични данни, ако този срок е по-дълъг.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние можем да разкриваме съхраняваните от нас лични данни в следните случаи:

Ние можем да обменяме информация, която не съдържа лични данни, с наши маркетингови партньори, анализатори, рекламисти, консултанти и други лица, предоставящи услуги на Дружеството. Обикновено тази информация има числово изражение, като например брой потребители, които са посетили Уебсайта в определен период, най-често търсена информация или услуга и др. подобни.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА:

Потребителите на Уебсайта имат правото по всяко време:

Съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 Дружеството заявява, че няма техническата възможност да предостави преносимост на личните данни от Уебсайта към други уебсайтове.

Можете да се свържете с нас на адрес: ……………., ако желаете да получите горната информация от Дружеството или да упражните Вашите права.

При съмнения за злоупотреба с Вашите лични данни, моля да се свържете с представител на Дружеството на телефон +359888302341 или на имейл адрес: info@moderatoimoti.com

При съмнения за злоупотреба или оплакване във връзка със събирането и обработването на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни  на адрес: град София, 1592, бул. „Цветан Лазаров” № 2, телефон: +359 2 915 35 18, имейл: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА:

Ние ще информираме потребителите за всички съществени промени в Политиката чрез съобщение на Уебсайта. В някои случаи можем да изпратим и имейли, за да информираме своите потребители за това. Съветваме Ви да проверявате Уебсайта редовно за промени в Политиката за личните данни.